Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Odznaka ta jest nadawana:

 •    Zasłużonym honorowym dawcom krwi którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników a także w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.
 •     By otrzymać tą odznakę należy spełnić kryteria nadania podane poniżej.

 

odznaka honorowy dawca krwi zasluzony dla zdrowia narodu krwiodawstwo oddaj krew strona www.legionhdk

Kryteria nadania odznaki

 • 1. Oddanie co najmniej 20 litrów krwi pełnej lub innych jej składników według obowiązujących przeliczników.
 • 2. Co najmniej 10 letnia aktywna działalność na rzecz ruchu honorowego krwiodawstwa, w tym 5 letnia działalność w PCK.
 • 3. Konkretne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia oraz ich efekty, w tym m.in.:
  a) pozyskanie nowych dawców lub członków Klubu HDK PCK;
  b) wspieranie działań w zakresie zwiększenia ilości pobranej krwi poprzez organizowanie
  otwartych akcji poboru krwi;
  c) organizowanie lub przeprowadzanie spotkań promujących honorowe krwiodawstwo w
  różnych środowiskach;
  d) promowanie honorowego krwiodawstwa w środkach masowego komunikowania;
  e) kierowanie Klubem HDK lub udział w pracach rad honorowego krwiodawstwa różnych
  szczebli co najmniej przez jedną kadencję;
  f) organizowanie imprez integrujących środowiska honorowych krwiodawców i ich rodzin;
  g) promowanie ruchu HDK w miejscu pracy, nauki i zamieszkania;
  h) organizowanie różnych konkursów z zakresu promocji HDK;
  i) działania wspierające funkcjonowanie i rozwój Klubów HDK PCK;
  j) tworzenie nowych Klubów HDK PCK;
  k) współpraca z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.